บริการบริหารอาคาร

บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการงานบริหารจัดการอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน
อาคารพักอาศัย (นิติบุคคลอาคารชุด) เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
ศูนย์การค้าชุมชน และอาคารจอดรถยนต์ มากว่า 18 ปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ให้ท่านเจ้าของโครงการ ให้บริการจัดการอาคารครบวงจรอย่างมืออาชีพ

  วางแผนการบริหารจัดการอาคาร
  จัดทำงบประมาณสำหรับการบริหารอาคาร
  จัดบุคลากรสำหรับบริหารอาคาร เช่น ผู้จัดการอาคาร พนักงานต้อนรับ
   พนักงานธุรการ  ฯลฯ
  จัดทำบัญชีและการเงินของอาคาร

บริการด้านงานช่าง

บริษัทฯเป็นผู้ชำนาญงานด้านการติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ที่ติดตั้งภายในอาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า

  ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร รับติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทุกชนิด งานติดตั้งระบบโทรศัพท์
  ระบบประปา และสุขาภิบาล รับติดตั้งงานระบบปะปา เดินท่อประปา ติดตั้งสุขภัณฑ์
  ระบบปรับอากาศ รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ และให้บริการดูแล
    บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยทีมช่างผู้ชำนาญงานมากว่า 15 ปี
จำนวนกว่า 50 คนภายใต้การดูแลของวิศวกรงานระบบต่างๆ
 

บริการงานรักษาความสะอาด

บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่เป็นอย่างดีมากว่า 17 ปี
ไม่ว่าจะเป็น อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย (นิติบุคคลอาคารชุด)
ศุนย์การค้าชุมชน ธนาคาร บ้านพักอาศัย ด้วยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนการทำงาน
เป็นอย่างดี วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี
ใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีอันตราย
และไม่ได้มาตรฐานในงานรักษาความสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ว่าจ้าง
โดยแบ่งงานทำความสะอาดออกเป็น 3 หมวดใหญ่คือ

  งานทำความสะอาดขัดล้างครั้งแรก
  งานทำความสะอาดขัดล้างใหญ่
  งานจัดส่งพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน

บริการรักษาความปลอดภัย  

บริษัทเป็นผู้ให้บริการงานรักษความปลอดภัยประจำอาคารสำนักงาน
อาคารพักอาศัย ธนาคาร ศูนย์การค้า ชุมชน และบ้านพักอาศัย มากว่า 13 ปี
พนักงานทุกคนไดรับการฝึกฝนการทำงานมาเป็นอย่างดี มีระเบียบ วินัย มีบุคลิกภาพที่ดี
มีความซื่อสัตย์สุจริต และได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาแล้ว
ซึ่งจะช่วยดูแลปกป้องอาคารสถานที่และทรัพย์สินของท่านผู้ว่าจ้าง
อย่างเต็มกำลังความสามารถ
 

บริการดูแลต้นไม้และสวน

บริษัทฯรับจัดต้นไม้กระถางสำหรับประดับภายในสำนักงาน
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รับดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน
ตัดแต่งพุ่มไม้ เปลี่ยนต้นไม้ในแปลงปลูก ให้ปุ๋ยและกำจัดศัตรูพืช
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์

บริการรับจัดพิธีการต่างๆ

  จัดอาสนะและเครื่องอัฐบริขาร
  ตั้งโต๊ะหมู่บูชา
  นิมนต์พระและรับส่งพระจากวัด
  จัดอาหารถวายพระ
  จัดอาหารถวายเจ้าที่
  จัดเครื่องไทยธรรมถวายพระ
 


บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด 252/246 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-6933930-4 แฟกซ์ 02-6933935
Copyright © 2011 Muang Thai Management Co.,Ltd., Allright Reserved.